תקנון למתן ו/או ביטול תרומה

 • אתר אינטרנט זה הינו האתר הרשמי של עמותת "לוחמים לחיים" ע"ר מס' 580640878 (להלן: "העמותה"). האתר נועד להצגת פעילותה של העמותה, יעדיה, מטרותיה ומאפשר איסוף תרומות עבור העמותה. כל שימוש שייעשה באתר האינטרנט על ידי הגולש, לרבות מתן תרומות, מהווה את הסכמתו של המשתמש בו לנהוג בכפוף לתקנון זה ולפיו
 • העמותה מאפשרת לגולשי האתר לתרום כסף לטובת פעילות העמותה באמצעות אתר זה , בדרך קלה, נוחה ומהירה על ידי שימוש בכרטיס אשראי (בין אם לתשלום יחיד ובין אם על ידי הוראת קבע חודשית).
 • בעת מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי, אשר לאחריה יקבל התורם תשובה מידית באשר לאישורה של העסקה או דחייתה. פעולת התשלום מאובטחת בתקנים המחמירים והנדרשים על ידי חברות הסליקה בישראל. עם אישור העסקה תישלח לגולש הודעת דוא"ל ובה קבלה בגין התרומה שביצע.
 • מדיניות ביטול תרומה / עסקה: כל תורם אשר ביצע תרומה באתר האינטרנט יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב ו/ואו לגביי ביטול העסקה. חשוב לדעת כי עפ חוק הגנת הצרכן 1981, ניתן לבטל כל עסקה  שנעשתה באתר בתוך 30 יום מיום שבוצעה באמצעות פנייה בדוא"ל או באמצעות פניה טלפונית אלינו. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי.

תשומת ליבכם כי במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין פעולת הביטול או בעבור פעולת החיוב שבוטלה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור. ככל והתורם יהיה מעוניין לשנות את סכום התמורההעמותה תבצע שינוי של סכום התרומה על פי בקשת התורם.

 • ככל ועסקה לא אושרה עי חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה על אי ביצוע הפעולה. כדי להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם העמותה, במס' הטלפון שבאתר.
 • אנא מלאו את פרטיכם האישיים באופן מלא ומדויק, מילוי פרטים כוזבים בטופס התרומה או מתן פרטים שגויים בזדון מהווים עבירה פלילית. תורם או גולש שיעבור עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
 • העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי גולשים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה הבלעדית. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובעים ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל סכסוך או שאלה בהקשר לתקנון זה תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז תל אביב בלבד.

מדיניות פרטיות ואבטחת מידע:

 • העמותה מכירה בחובתה לשמור על פרטיות הגולשים והתורמים באתר. אנו מבטיחים כי העמותה לא תעביר את פרטי התורמים לאף גורם שלישי, מלבד חברת האשראי, וזאת לצורך ביצוע פעולת התרומה בלבד. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח בדיוור ישיר (באמצעות דוא"ל) מידע על פעילותה ופרסום ניוזלטר בתחומי פועלה לגולשים אשר שמילאו את פרטיהם באתר. בכל הודעת דיוור תינתן לכם האפשרות להסיר את עצמכם מרשימת התפוצה, בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 או לחילופין באמצעות פניה ישירה אל העמותה (באמצעות דוא"ל) לצורך הסרתכם מרשימת התפוצה.
 • בעת השימוש באתר, העמותה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר, לרבות מידע שקראת ו/או צרכת דרך האתר ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע זה לצרכיה בלבד, לרבות פילוחו לנתונים סטטיסטיים לשם ייעול השימוש וחווית המשתמש באתר.
 • אתר העמותה עושה שימוש בקבצי "עוגיות" (cookies) לצורך פעילותו השוטפת ואבטחת המידע בו ולצורך שיפור חווית המשתמש בו, על ידי התאמתו להעדפות הגולשים. ה"עוגיות" הן למעשה קבצי טקסט המיוצרים על ידי הדפדפן דרכו מתבצע השימוש באתר והם מכילים מידע אודות נתוני הגלישה של כל משתמש באתר. כמו כן, ייתכן ובאתר ייעשה שימוש בקבצי "עוגיות" שמקורם בצדדים שלישיים כמו גוגל ופייסבוק. חשוב לדעת כי ניתן לנטרל את שמירת "העוגיות" על ידי שינוי הגדרות בדפדפן איתו מבוצעת הגלישה. יחד עם זאת, חשוב לזכור כי נטרול אופציה זו עלולה לפגום בחוויית הגלישה באתר ולגרום לכך ששירותים מסוימים באתר לא יהיו זמינים או פעילים (באתרנו ו/או באתרים אחרים).
 • אנו מייחסים חשיבות עליונה לשמירה על המידע של גולשי האתר ועושים כמיטב יכולתנו לשמור עליו. יחד עם זאת, אין אנו יכולים להבטיח באופן מוחלט שהמידע יהיה חסין לחלוטין מכל פריצה ו/או שימוש בלתי מורשה ולכן איננו יכולים להתחייב לכך. לכן, בעת שימוש באתר הגולש מאשר כי הוא מבין זאת ומסכים לכך.
 • על אף האמור בסעיף 8 לעיל, העמותה תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת והפרטים שנאספו על פעילותך באתר, רק במקרים שלהלן
  • אם תפר את הוראות תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי העמותה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
  • אם יתקבל בידי העמותה צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לנו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
  • במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין העמותה ו/או מי מטעמה;
  • אם העמותה תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שהעמותה תשנה את המבנה המשפטי שלה, לרבות במקרה בו תעבור פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו לצד שלישיהעמותה תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות זו;
  • עלפי בקשתך המפורשת.

כללי:

 • אם אינך מסכימה לתנאי מתנאיו של תקנון זה, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר האינטרנט של העמותה.
 • אני מאשר שגילי הוא לפחות 18 שנים, שקראתי את התקנון במלואו ואני מסכים לפעול על פיו,  על פי מדיניות האתר ומדיניות הפרטיות המצוינת בו.
 • כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.
© All rights reserved